content top
últimas entradas

Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda

Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda
A Xunta de Galicia convoca axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente Requisitos específicos: a) Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral. b) Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda. Requisitos comúns: a) A persoa beneficiaria deberá posuír a nacionalidade española; no caso de que sexa estranxeira, deberá ter a residencia legal en España. b) Que a vivenda arrendada constitúa ou vaia constituír a residencia habitual e permanente da persoa beneficiaria durante todo o período polo que se conceda a axuda. c) Que a renda mensual da vivenda que teñen alugada ou vaian alugar non supere estos importes: d) Que os ingresos das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 2,5 veces o IPREM. ( IPREM mensual: 537,84 euros/mes). Este límite será de 4 veces o IPREM se a unidade de convivencia é unha familia numerosa de categoría xeral ou ten persoas cunha discapacidade distinta das sinaladas a continuación. O límite será de cinco 5 veces o IPREM cando a unidade de convivencia sexa unha familia numerosa de categoría especial ou teña persoas con algún dos seguintes tipos de discapacidade: – Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %. – Discapacidade física ou sensorial, cun grao de...

Fin de semana nas beiras do Miño-Sil

Fin de semana nas beiras do Miño-Sil
Excursión de fin de semana , do 13 ao 15 de xullo,  para 22 persoas de 16 a 35 anos con aloxamento no Albergue e Centro de Educación Ambiental Equal en Coles (Ourense). Estadía para coñecer o patrimonio natural, cultural e etnográfico arredor do Miño-Sil e os seus afluentes: visita ao bosque de Ridimoas,   iniciativa premiada no ámbito da custodia ambiental. visita a viñedos e adega na Ribeira Sacra sendeirismo, hípica e baño en aguas termais. Saída dende Pontevedra o venres 13 de xullo ás 9:30 e regreso o domingo 15 xullo sobre as 21 h. Prezo : 50 € (custo real 200 €). Desconto 20% co carné Xove e  50 % familias numerosas ou monoparentais. Inclúe desprazamento en bus, aloxamento en pensión completa e material das actividades. Solicitudes:http://apuntate.pontevedra.gal/  (Programa...

Subvencións a asociacións xuvenís de ámbito estatal...

Subvencións a asociacións xuvenís de ámbito estatal
O Instituto da Mocidade convoca subvencións para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal, para o ano 2018. Beneficiarios: Entidades e organizacións de carácter non gobernamental que estean legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal como: a) Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións Xuvenís. b) Seccións Xuvenís de entidades sociais ou organizacións non gobernamentais, integradas polos membros novos da entidade, que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís. c) Entidades prestadoras de servizos á mocidade, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da mocidade segundo previsión expresa nos seus Estatutos. As entidades e organizacións non gobernamentais deberán reunir entre outros, os seguintes requisitos: – Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus Estatutos. En atención ás súas especiais circunstancias, poderán participar na presente convocatoria as entidades ou organizacións non gobernamentais cuxo ámbito territorial de actuación sexan Ceuta e Melilla. – Acreditar  documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias Comunidades Autónomas. Finalidade: Fomentar o movemento asociativo xuvenil de ámbito estatal contribuíndo ao mantemento e funcionamento das sedes e infraestruturas centrais das asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de xullo de 2018. Máis información no BOE do 21 de xuño de...

Ludoteca no Colexio Froebel ( 3 a 12 anos)

Ludoteca no Colexio Froebel ( 3 a 12 anos)
Para nenos/as de 3 a 12 anos Duración: mes completo ou quincenas de xullo e agosto Horario :  de luns a venres de 9 h. a 14 h. Prezos: 50€ quincena/90€ mes ( descontos irmáns 45€ quincena/80€ mes ) Posibilidade de servizo de comedor. Inscricións ata o 30 de xuño: Por teléfono  615 33 07 07 Por correo electrónico: gaiaanimacion@mundo-r.com Documentación a achegar: Fotocopia do DNI do/a neno/a ou libro de familia Fotocopia da tarxeta sanitaria O pago realizarase no nº de conta: ES61 0182 5150 80 0201688367 antes do 2 de xullo de...

Trocalibros 2018-2019 : plataforma de intercambio de libros de texto...

Trocalibros  2018-2019 : plataforma de intercambio de libros de texto
  O Concello de Pontevedra, a través das Concellarías de Benestar Social, Educación e Novas Tecnoloxías, pon en marcha unha páxina web de intercambio de libros de texto. Esta iniciativa xurde do grande éxito que tivo o Banco de Libros Municipal en cursos pasados e que se deixou de realizar debido á implantación do sistema de préstamo por parte da Xunta. Este sistema de préstamo enche a demanda dunha parte da poboación pero, hai familias que non cumpren os requisitos esixidos e que están en disposición de poder intercambiar os libros. Por todo elo crease esta plataforma http://trocalibros.pontevedra.gal/, na que as familias cuxos fillos e fillas estudan en centros educativos da nosa cidade se poidan poñer en contacto para intercambiar os libros. O seu manexo é sinxelo. As familias deben facerse usuarios/as da plataforma e logo encher no sistema os libros que ofrecen e os libros que solicitan. Se eses libros foron ofrecidos por algunha familia o sistema lle facilita os datos de contacto. Non se pode garantir que estean dispoñibles os libros que se solicitan. O éxito do sistema depende da achega das familias. Cantas máis familias e cantos máis libros se ofrezan máis opcións haberá para todas elas. Hai unha serie de requisitos: 1.- Os escolares deben estar cursando estudos en centros educativos da cidade. 2.- O intercambio abrangue os cursos dende 3º de primaria e ata 2º de bacharelato. 3.- Os libros deben estar en bo estado. 4.- Non se pode...

Estadía de fin de semana nas beiras do Miño-Sil

Estadía de fin de semana nas beiras do Miño-Sil
Excursión de fin de semana ( 13 a 15 de xullo) para 22 persoas con aloxamento no Albergue e Centro de Educación Ambiental Equal en Coles (Ourense). Requisitos : ter  de 18 a 35 anos e residir no concello de Pontevedra ( persoas doutros concellos poden solicitar e quedar en reserva) Estadía para coñecer o patrimonio natural, cultural e etnográfico arredor do Miño-Sil e os seus afluentes: visita ao bosque de Ridimoas,   iniciativa premiada no ámbito da custodia ambiental. visita a viñedos e adega na Ribeira Sacra sendeirismo, hípica e baño en aguas termais. Saída dende Pontevedra o venres 13 de xullo ás 9:30 e regreso o domingo 15 xullo sobre as 21 h. Prezo : 50 € (custo real 200 €). Inclúe desprazamento en bus, aloxamento en pensión completa e material das actividades. Descontos do 20% co carné Xove e do 50 % familias numerosas ou monoparentais. Solicitudes:http://apuntate.pontevedra.gal/  (Programa...

Curso de Mediador/a en Prevención de Condutas Aditivas...

Curso de Mediador/a en Prevención de Condutas Aditivas
Formar a mediadorxs xuvenís en prevención de condutas aditivas para que actúen como transmisores de información, actitudes e valores preventivos dentro do seu grupo de iguais, nun medio de aprendizaxe non formal. IDADES: 16-35 anos DATAS: 4-6 xullo (fase teórica) HORARIO: 10–13 h. DURACIÓN: 15 horas teóricas e 5 horas prácticas a través dun proxecto. Total horas certificadas: 20 horas. LUGAR: edificio municipal “Casa Azul” PRAZAS: 20 COTA: gratuíta INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: Plan Municipal de Condutas Aditivas. Casa Azul, r/ Sor Lucía, 2, 2º. tel. 986 804300 ext. 7452 pgonzalez@pontevedra.eu (ata o 30 de xuño por rigorosa orde de...

Ponteverán 2018: programa de actividades para a mocidade no verán...

Ponteverán 2018: programa de actividades para a mocidade no verán
Programa lúdico-educativo de actividades socioculturais no verán: obradoiros, campamentos, estadias…etc Dirixido á mocidade do municipio de Pontevedra ( no caso de non se cubrir as prazas poderán optar persoas doutros concellos) Cada actividade ten o seu prazo de solicitude ( consulta a info. do programa) Descarga o programa completo aqui: http://www.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2018/06/PronteVERAN-programa-2018-1.pdf Solicitudes para participar nas actividades a partir do 11 de xuño en:...

Curso de Produción e Organización de Eventos Musicais...

Curso de Produción e Organización de Eventos Musicais
A partires do deseño dun evento musical revisarase cada unha das súas partes esenciais :  deseño, planificación e execución. Fase presencial: do 18 ao 22 de xuño. Horario de 9 a 14 h. Fase práctica: 22 de xuño ( actuacións do “Serán de Tralla”), e 23 e 24 de xullo (actuacións do “Son da Serea”) Lugar:  Local de Música de Pontevedra ( r/ Otero Pedraio s/n. Pontevedra) Prazas: 20 Inscrición gratuita :...

Estudo “Escolas Deportivas Municipais: retos para garantir a igualdade”...

Estudo “Escolas Deportivas Municipais: retos para garantir a igualdade”
Publicado polo Concello de Pontevedra e elaborado para analizar a práctica deportiva de nenas e nenos entre 4 e 14 anos para abordar por que existen disciplinas masculinizadas e outras feminizadas e por que o abandono das nenas é máis frecuente. O estudo parteu dunha comisión de traballo na que estiveron presentes os concelleiros de Xuventude e Deportes, o persoal técnico de ambos departamentos, xunto a Anxo Gómez profesor de Educación Física do Instituto Sánchez Cantón; Carme Reboredo, membro da Comisión de Igualdade de Noites Abertas; Iria Vázquez, profesora de socioloxía da Universidade de Vigo e a tríatleta Alba Cuba. Informe Igualdade de Escolas Deportivas...
último sobre Actividades Fin de semana nas beiras do Miño-Sil
Excursión de fin de semana , do 13 ao 15 de xullo,  para 22 persoas de 16 a 35 anos con aloxamento no Albergue e Centro de Educación Ambiental Equal en Coles (Ourense). Estadía para coñecer o patrimonio natural, cultural e etnográfico arredor do Miño-Sil e os seus afluentes: visita ao bosque de Ridimoas,   iniciativa premiada no ámbito da custodia ambiental. visita a viñedos e adega na Ribeira Sacra sendeirismo, hípica e baño en aguas termais. Saída dende Pontevedra o venres 13 de xullo ás 9:30 e regreso o domingo 15 xullo sobre as 21 h. Prezo : 50 € (custo real 200 €). Desconto 20% co carné Xove e  50 % familias numerosas ou monoparentais. Inclúe desprazamento en bus, aloxamento en pensión completa e material das actividades. Solicitudes:http://apuntate.pontevedra.gal/  (Programa...
último sobre Cursos Curso de Mediador/a en Prevención de Condutas Aditivas
Formar a mediadorxs xuvenís en prevención de condutas aditivas para que actúen como transmisores de información, actitudes e valores preventivos dentro do seu grupo de iguais, nun medio de aprendizaxe non formal. IDADES: 16-35 anos DATAS: 4-6 xullo (fase teórica) HORARIO: 10–13 h. DURACIÓN: 15 horas teóricas e 5 horas prácticas a través dun proxecto. Total horas certificadas: 20 horas. LUGAR: edificio municipal “Casa Azul” PRAZAS: 20 COTA: gratuíta INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: Plan Municipal de Condutas Aditivas. Casa Azul, r/ Sor Lucía, 2, 2º. tel. 986 804300 ext. 7452 pgonzalez@pontevedra.eu (ata o 30 de xuño por rigorosa orde de...
último sobre Axenda de lecer Flop Cinema no Teatro Principal
O Free Live Orgullo Pontevedra regresa este ano e, entre a súa programación, non falta o cinema. Variada proposta da máis recente creación audiovisual LGTBIQ Do martes 29 de maio ao venres 1 de xuño ás 20:30 h. e o sábado 2 de xuño ás 20 h, poderedes gozar de estreas, cinefórum, debates e moito máis. Entrada libre e máis info...
último sobre Bolsas e Axudas Axuda á mocidade para o alugamento de vivenda
A Xunta de Galicia convoca axudas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente Requisitos específicos: a) Ser titular ou estar en condicións de subscribir, en condición de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda, con mención expresa da súa referencia catastral. b) Ter menos de 35 anos na data de presentación da solicitude desta axuda. Requisitos comúns: a) A persoa beneficiaria deberá posuír a nacionalidade española; no caso de que sexa estranxeira, deberá ter a residencia legal en España. b) Que a vivenda arrendada constitúa ou vaia constituír a residencia habitual e permanente da persoa beneficiaria durante todo o período polo que se conceda a axuda. c) Que a renda mensual da vivenda que teñen alugada ou vaian alugar non supere estos importes: d) Que os ingresos das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 2,5 veces o IPREM. ( IPREM mensual: 537,84 euros/mes). Este límite será de 4 veces o IPREM se a unidade de convivencia é unha familia numerosa de categoría xeral ou ten persoas cunha discapacidade distinta das sinaladas a continuación. O límite será de cinco 5 veces o IPREM cando a unidade de convivencia sexa unha familia numerosa de categoría especial ou teña persoas con algún dos seguintes tipos de discapacidade: – Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %. – Discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 %. e) Que os ingresos mínimos da unidade de convivencia non sexan inferiores a 0,7 veces o IPREM. f) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da unidade de convivencia se atopen ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa...