content top

Bolsas para aprender chino mandarín en China...

Bolsas para aprender chino mandarín en China
O Programa Fundación ICO concede 25 bolsas cunha duración de 10 meses para o estudo do chinés mandarín nunha universidade chinesa: na Universidade de Pequín (www.pku.edu.cn), na University of International Business and Economics (www.uibe.edu.cn) ou na Normal Beijing University (www.bnu.edu.cn) Requisitos: Ser españois ou residentes en España. Nacer con posterioridade a 1977. Estar en posesión dun título superior. Posuír un alto nivel de inglés. Ter coñecementos previos de chinés mandarín. Gozar dunha mínima experiencia profesional. Dotación: Matrícula do curso Gastos de aloxamento en residencia universitaria ou noutros aloxamentos. Dotación de ata 1.600 euros, como axuda para o traslado desde España. Seguro médico de cobertura internacional. Achega anual de 4.600 euros para gastos persoais O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de febreiro de 2017. Máis información:...

Axudas universitarios/as para cursos idiomas en verán...

Axudas universitarios/as  para cursos idiomas en verán
A Xunta de Galicia convoca 150 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, do alumnado universitario matriculado no curso 2016/17 nalgunha das tres universidades do Sistema universitario de Galicia ou nos centros asociados da UNED en Galicia coa finalidade de coñecer a lingua dese país. As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2017, ambos inclusive. A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 900 €. Requisitos: – Estar matriculado no curso 2016/17, como mínimo en 50 créditos, incluído neles o proxecto fin de carreira, en calquera das universidades de Galicia, ou nos centros asociados da UNED en Galicia en estudos conducentes ao título de graduado, licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico, e ter superado 60 créditos con anterioridade á data desta convocatória. – O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos. – O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, cun mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2017. As solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través de https://sede.xunta.es/ co procedemento ED416A Máis información no DOG do 27 de xaneiro de 2017 e en...

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+...

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+
A Xunta de Galicia ( conselleria de Educación) convoca axudas de mobilidade complementarias , para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses. As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+: a) De 175 euros/mes para un país de destino do grupo 1. b) De 145 euros/mes para un país de destino do grupo 2. c) De 105 euros/mes para un país de destino do grupo 3. A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Prazo solicitudes aberto ata o 2 de febreiro de 2017. Información DOG do 2 de xaneiro de 2017 e en...

Prácticas remuneradas na Comisión Europea...

Prácticas remuneradas na Comisión Europea
A Comisión Europea oferta ao redor de 1.300 prazas remuneradas para realizar prácticas na Comisión Europea (ou algún dos seus corpos executivos e axencias) entre outubro de 2017 e febreiro de 2018 cunha duración de cinco meses cada unha. Dotación: 1.120 € mensuais máis rembolso de gastos de viaxe Requisitos: Titulación  universitaria minima de tres anos de duración Moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán (Nivel C1/C2 acorde ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). Moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da Unión Europea. O prazo presentacion solicitudes aberto ata o 31 de xaneiro de 2017. Informa: http://ec.europa.eu/stages/ Twitter:...

Axudas para máster universitario en Galicia...

Axudas para máster universitario en Galicia
A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17. Requisitos: a) Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, que lle dea acceso aos estudos de máster universitario. b) Estar matriculado/a no curso 2015/16 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos. c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo nos tres últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria. d) Estar inscrito/a como demandante de emprego, como mínimo, durante un período de 180 días no ano inmediatamente anterior contado de data a data desde a data de presentación da solicitude. Contía da axuda: A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario. O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de outubro de 2016 As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A Máis información no DOG do 15 de setembro de 2016 e en orientacion.sug@edu.xunta.es...

Axudas para a realización de estudos universitarios en Galicia...

Axudas para a realización de estudos universitarios en Galicia
  A Consellería de Educación convoca axudas destinadas a financiar os gastos da matrícula universitaria dos alumnado que inicie estudos universitarios no curso 2016/17 no Sistema universitario de Galicia conducentes á obtención dun título oficial de grao. Importes das axudas: A dotación asignada a cada beneficiario/a será a do importe total da matrícula, incluídas as taxas de apertura de expediente e a expedición e mantemento de tarxeta de identidade, que será dun máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura e dun máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas Requisitos académicos Acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lle permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica. Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2016/17 dun mínimo de 60 créditos en ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao. Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda. Requisitos de carácter económico: Que a renda da unidade familiar non supere os seguintes limiares: • Familias de 1 membro: 14.112,00 euros. • Familias de 2 membros: 24.089,00 euros. • Familias de 3 membros: 32.697,00 euros. • Familias de 4 membros: 38.831,00 euros. • Familias de 5 membros: 43.402,00 euros. • Familias de 6 membros: 46.853,00 euros. • Familias de 7 membros: 50.267,00 euros. • Familias de 8 membros: 53.665,00 euros. A partir do oitavo membro engadiranse 3.391,00 euros por cada novo membro computable da familia. O prazo para solicitar estas axudas estará aberto ata o 4 de novembro de 2016. As solicitudes poden tramitarse en http://sede.xunta.es co procedemento ED441C Máis información no DOG do 4 de outubro de 2016 e en...

Bolsas do Ministerio de Educación para estudos posobrigatorios...

Bolsas do Ministerio de Educación para estudos posobrigatorios
Curso académico 2016-2017 O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas para estudantes que no curso académico 2016-2017 cursen ensinanzas posobrigatorias con validez en todo o territorio nacional.  1.- Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias: a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior. c) Ensinanzas artísticas profesionais. d) Ensinanzas deportivas. e) Ensinanzas artísticas superiores. f) Estudos relixiosos superiores. g) Estudos militares superiores. h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia. i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas estas ensinanzas. j) Formación Profesional básica. 2.- Ensinanzas universitarias: a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster. b) Ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico. c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas. d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura. Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.  Presentación de solicitudes: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática na sede electrónica do Ministerio no enderezo https://sede.educacion.gob.es/ Información para estudos NON UNIVERSITARIOS Información para estudos UNIVERSITARIOS  Prazo de presentación: 3 de outubro para estudos non universitarios 17 de outubro para estudos universitarios Acceso á convocatoria no BOE num. 195, de 13 de agosto de...

Programa Aprol-economía social de Garantía Xuvenil...

Programa Aprol-economía social de Garantía Xuvenil
A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil Establécense os seguintes programas de axudas: a) Programa I: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais (procedemento TR802G). Prazo: 27 de agosto. b) Programa II: fomento do acceso á condición de persoa socia (procedemento TR802J). Prazo: 27 de agosto. c) Programa III: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (procedemento TR807G). d) Programa IV: fomento do emprendemento colectivo, para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (procedemento TR807H). e) Programa V: impulso de proxectos empresariais colectivos (procedemento TR807D). Prazo: 27 de agosto. f) Programa VI: intercooperación e integración cooperativa (procedemento TR807F). Prazo: 27 de agosto. Programa III: fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil. Entidades beneficiarias As cooperativas e as sociedades laborais que incorporen mozos ou mozas inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil como persoas socias traballadoras ou de traballo, con carácter indefinido ou a proba. Contía Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido a xornada completa: – Con carácter xeral: 12.000 €. – Se a persoa incorporada é unha muller: 13.500 €. – No caso de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social: 15.000 €. Por cada persoa incorporada como socia traballadora ou de traballo a proba a xornada completa: 600 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses. As contías anteriores incrementaranse nun 15 %, no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural, e nun 25 %, se se trata dunha cooperativa xuvenil. Prazo: ata o 30 de setembro de 2016 Programa IV:  fomento do emprendemento colectivo, para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil. Persoas beneficiarias:  mozas e mozos inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil en Galicia que emprendan unha actividade por conta propia e se incorporen a unha cooperativa en condición de socios, con compromiso de exclusividade para comercializar os seus produtos, obter subministracións, servizos e a asistencia técnica que precisen. Contía Con carácter xeral: 8.000...

« Entradas antigas Entradas novas »