content top
Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional

Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional

PDF Imprimir
 A Xunta de Galicia convoca novo procedemento para a Avaliación e a Acreditación das Competencias Profesionais adquiridas por experiencia laboral ou por vías non formais de formación.

Cualificacións profesionais convocadas:

Familia Administración e xestión:
Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
Actividades de xestión administrativa
Familia Agraria:
Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes
Aproveitamentos forestais
Actividades de floraría
Produción de sementes e plantas en viveiro
Familia Comercio e márketing:
  Actividades de venda
Organización e xestión de almacéns
Actividades de xestión do pequeno comercio
Xestión comercial inmobiliaria
Familia Edificación e obra civil:
  Fábricas de albanelaría
Armaduras pasivas para formigón
Cubricións inclinadas
Encofrados
Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
Pavimentos e albanelaría de urbanización
Revestimentos con pastas e morteiros en construción
Colocación de pedra natural
Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos
Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos
Pintura decorativa en construción
Revestimentos con pastas e morteiros en construción
Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
Familia Electricidade e electrónica:
  Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión
Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios
Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión
Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
Familia Fabricación mecánica:
  Mecanizado por arranque de labra
Soldadura
Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
Familia Hostalaría e turismo:
Cociña
Repostaría
Pastelaría e confeitaría
Servizos de bar e cafetaría
Servizos de restaurante
Recepción
Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos
Familia Imaxe persoal:
  Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
Coidados estéticos de mans e pés
Peiteado
Coidados estéticos de mans e pés
Familia Industrias alimentarias:
  Repostaría
Panadaría e bolaría
Pastelaría e confeitaría
Familia Informática e comunicacións:
  Sistemas microinformáticos
Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos
Operación de redes departamentais
Operación de sistemas informáticos
Familia Instalación e mantemento:
  Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción
Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas
Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas
Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
Familia Madeira, moble e cortiza:
  Traballos de carpintaría e moble
Mecanización de madeira e derivados
Acabamento de carpintaría e moble
Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
Mecanización de madeira e derivados
Instalación de mobles
Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
Instalación de elementos de carpintaría
Familia Química:
  Operacións básicas en planta química
Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares
Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química
Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos
Ensaios físicos e fisicoquímicos
Análise química
Familia Sanidade:
  Transporte sanitario
Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes
Farmacia
Familia Servizos socioculturais e á comunidade:
  Educación infantil
Familia Transporte e mantemento de vehículos:
  Pintura de vehículos
Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles
Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
Mantemento do motor e dos sistemas eléctrico, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas  e de edificación e obra civil

 Presentación de solicitudes  ata o 3 de febreiro de 2017
As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED517B

INFORMA:  DOG do 12 de xaneiro de 2017

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional