Bolsa de prácticas en materia de políticas e programas europeos

Convoca: Fundación Galicia Europa

Dirixida a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación.

Solicitudes: ata o 15/06/2023

Duración: 12 meses

Importe bruto da bolsa: 16.200 €

  • Ter a nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea.
  • Ser natural de Galicia, ser fillo/filla de galegos ou acreditar o nivel B2 nalgunha das linguas oficiais de Galicia e a residencia en Galicia polo menos desde os dous anos anteriores á publicación da convocatoria, mediante empadroamento.
  • Posuír o título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñaría ou equivalente. Os estudos conducentes á obtención do título deberán terse rematado dentro dos seis anos anteriores ao da publicación da convocatoria.
  • Posuír un nivel B2 ou superior en lingua inglesa.
  • Non ter desfrutado anteriormente doutra bolsa da FGE en convocatorias anteriores, excepto que na convocatoria do ano inmediatamente anterior fose chamado da listaxe de suplentes e desfrutase da bolsa por un período de tempo non superior a 3 meses.

Informa: https://fundaciongaliciaeuropa.eu

Fundación Galicia Europa

Rúa Hórreo, nº 61. 15701 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 54 10 12

Correo: santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu // bruselas@fundaciongaliciaeuropa.eu

Publicación: DOG 15/05/2023