Bolsas formación práctica en Documentación, Biblioteconomía e Arquivística no Congreso

Convoca: Congreso dos Deputados

Descrición: doce bolsas individuais para a formación práctica en actividades documentais, bibliográficas e arquivísticas da Cámara por periodo de 12 meses

Solicitudes: ata o 29/05/2023

  • Nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou dalgún dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.
  • Estar en posesión dunha das titulacións seguintes:
    • Título universitario de Nivel 3 (Máster) ou superior, en calquera das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas ou Humanidades.
    • Título universitario de Nivel 2 (Grao) en calquera das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas ou Humanidades, e unha carga mínima de 60 créditos ECTS nun ou varios títulos propios universitarios incluídos dentro dos ensinos de formación permanente que requiren titulación universitaria previa.
    • Polo menos una das titulacións anteriormente mencionadas ten que ser obtida no curso académico 2015-16 ou posterior. O título ou a carga de créditos anteriormente mencionada, ha de estar directamente relacionado con materias archivísticas, bibliotecarias ou documentais.
  • Ter un expediente académico cunha nota media mínima de 7 nos estudos de Grao ou de Licenciatura polos que se accede á bolsa.
  • Non gozar durante máis de seis meses doutra bolsa do Congreso dos Deputados.

Remuneración: 1.075 € brutos/mes.

Informa: www.congreso.es

Congreso dos Deputados

Praza das Cortes, número 1. 28014 Madrid

Teléfono: 91 390 60 00

Correo : biblio@congreso.es

Publicación: BOE 05/05/2023